UTRECHTS UNIVERSITEITSBLAD VAN I 4 OKTOBER I 999 JAARGANG 31 I N T E R N ET: H TT P://U B L A D. W AR A N D E. U U. N L

gt;nbsp;quot;Het was mij bekend dat wij er bij het Nobel-

comité steeds beter voor kwamen te staan, omdat de
door ons opgestelde theorie zo goed blijkt te werken.
Maar dat ik de prijs dit jaar had verwacht? Nee, dat kan Ik
niet zeggen.quot;

Aldus het nuchtere commentaar
van de Utrechtse hoogleraar
Gerard 't Hooft op het sensatio-
nele nieuws dat hij samen met
zijn leermeester Veltman de No-
belprijs voor Natuurkunde heeft
gewonnen. Het is de zestiende
keer sinds 1901 dat Nederlan-
ders de prijs ter waarde van
twee miljoen gulden In de wacht
slepen. Desondanks Is de toe-
kenning aan 't Hooft en Veltman
voor velen een verrassing. Want
de laatste decennia was. de oogst
aan prijzen voor 'echt' Neder-
lands onderzoek gering. Nobel-
prijzen in de natuurwetenschap
zijn bijna vijftig jaar lang louter
naar Nederlanders in den vreem-
de gegaan. De chemicus Grutten,
die in 1995 de prijs deelde met
twee Amerikaanse collega's, Is

het meest recente voorbeeld.
De Utrechtse collegevoorzitter
Veldhuis was een van de eersten
om 't Hooft dinsdag te feliciteren
in Bologna, waar hij op het mo-
ment van de bekendmaking colle-
ge gaf. Volgens Veldhuis, die
meteen besloot om de hele uni-
versitaire gemeenschap op taart
te trakteren, bewijst de toeken-
ning nog eens dat Nederland op
wetenschappelijk gebied toon-
aangevend Is. quot;Ik ben trots en
verheugd over deze onderschei-
ding, zowel voor Utrecht als
voor heel wetenschappelijk
Nederland.quot;

Ook onderwijsminister Loek
Hermans reageerde dinsdag te-
vreden. quot;De Nederlandse weten-
schap heeft een hoog kwaliteits-
niveauquot;, was zijn commentaar.

gt;nbsp;Alle medewerkers van de Universiteit Utrecht

en alle studenten werden woensdagochtend verrast met
gratis gebak en koffie. 'Wij' hebben de Nobelprijs gewon-
nen en dat moet gevierd. Het gebaar van het college van
bestuur wordt gewaardeerd. Vooral door de studenten die
een hele chocoladetaart mee naar huis mogen nemen.

Gerard 't Hooft:
k doen is vooral

heel leuk'

quot;En deze Nobelprijs bewijst dat.quot;
Sceptischer zijn de grote weten-
schapsorganisaties. quot;Zo'n prijs is
een mooie erkenningquot;, zegt prof.
dr. R.S. Reneman van de akade-
mle van wetenschappen, quot;maar
wel voor onderzoek van twintig
jaar geleden.quot; Ook onderzoeksfi-
nancler NWO vindt de Nobel-
prijs vooral een bewijs dat het
klimaat eind jaren zeventig gun-
stig was. Daarna is er bezuinigd
en legde de overheid veel nadruk
op toepassing. Dat bleek vorig
jaar nog eens toen de landelijke
toponderzoekschool Theoreti-
sche Fysica buiten de boot viel
bij de verdeling van de miljoenen
voor de Dieptestrategie. Mede
als gevolg hiervan besloot
prof.dr. Erik Verlinde — in de
wandelgangen al uitgeroepen tot
de nieuwe 't Hooft — onlangs
om zijn Utrechtse leerstoel te
verrullen voor een hoogleraar-
schap in Princeton.
't Hooft zelf laat vanuit Hotel
Roma In Bologna weten nog geen
plannen te hebben om het voor-
beeld van Verlinde te volgen. quot;Er
zijn uiteraard wel eens aanbiedin-
gen, maar op dit moment houd Ik
het In Utrecht nog best uit. Een
bezwaar is dat er soms wel erg
veel administratiefs op me af
komt. Maar vooralsnog heb ik
geen plannen om uit Utrecht weg
te gaan.quot; Dat zijn instituut In de
Dieptestrategie naast de prijzen
greep, noemt 't Hooft een dom-
per, maar iets wat nu eenmaal
gebeurt. quot;Dan zeggen we ge-
woon: de schouders eronder en
met vereende kracht verder.
Veel belangrijker vind ik het dat
voldoende jongeren ervoor blij-
ven .kiezen om natuurkunde te
gaan studeren. Ik hoop dat ik er-
aan kan bijdragen dat het beeld
ontstaat dat wetenschappelijk
onderzoek vooral heel leuk Is.
Nu Ik Nobelprijswinnaar ben, zie
Ik het uitdragen van die bood-
schap heel nadrukkelijk als een
nieuwe taak.quot;

Dinsdagmiddag om drie uur
kreeg A. Raterink, hoofd van
de restauratieve verzorging,
de opdracht om voor 22.000
personen taart te regelen.
quot;We hebben drie bakkerijen
ingeschakeld. Onze eigen bak-
ker De Raad, Bloemstra op de
Biltstraat en de Hema. Ik rij nu
naar de binnenstad om daar
de taarten en het gebak af te
leverenquot;, zegt Raterink die zijn
vermoeide ogen achter een
zonnebril verbergt.
In restaurant Kappa in het
Educatorium verdringen de
studenten zich tegen elven
rond de gebak- en koffietafels.

Donderdagmiddag om vier uur
worden de belde prijswinnaars in
het Minnaertgebouw gehuldigd,
gt;nbsp;HOP/EH

FOTO: GIJS VAN GINKEL

prooi te verorberen. quot;Wat
voor taart het is?quot; Martijn
opent op verzoek de Hema-
doos en onthult een vierkante
chocoladetaart. Een sympa-
thiek gebaar, vindt Martijn,
maar hij had het nog leuker ge-
vonden als de taart afkomstig
zou zijn geweest van de Nobel-
prijswinnaars zelf. Niek zegt
dat het toepasselijker was ge-
weest om kwarktaart uit te de-
len quot;omdat Van 't Hooft en
Veltman Iets over quarks heb-
ben uitgevondenquot;.
In de kantine van Centrum-
gebouw Zuid moet de taart
nog arriveren. De docenten B.
Levering en I. Weyers van pe-
dagogiek doden de tijd met het
nuttigen van een kopje koffie.
quot;Gebak Is altijd leukquot;, zegt Le-
vering. quot;Wij behoren tot de
enkelen die het nog kunnen
hebbenquot;, lacht hij terwijl hij de
bulken van collega's bestu-
deert. De twee denken dat de

.Nobelprijs de naam van de uni-,
versiteit goed zal doen, maar
dat vooral de studenten in de
natuurwetenschappen er pro-
fijt van zullen hebben. Levering:
quot;De hele wereld kent de Uni-
versiteit Utrecht nu door die
Nobelprijs.quot; Hoewel collega
Weyers het een gewaagde stel-
ling vindt, denkt hij niet dat de
prijs aller prijzën over twintig
jaar weer naar Utrecht zal
gaan. quot;De tendens is dat de
onderzoekscholen bevestigen
wat men al weet. Het vernieu-
wende werk wordt niet door
. deze scholen gedaan, maar
door NWO. De universiteit
loopt daarmee het risico ach-
terop te raken.quot; De wat som-
bere gedachte maakt het en-
thousiasme over het gebak er
echter niet minder op. quot;Het
komt zo hoorquot;, zegt de kantine
medewerkster.

gt;nbsp;GK

Zie ook pagina 5,6en7

De meesten vinden het erg
grappig dat juist Utrecht gelau-
werd wordt met de prestigi-
euze prijs. quot;Omdat we toch
als laatste eindigden in de
Keuzegids,quot; zegt Neeltje Vinc-
ken.

De verbazing onder studenten
Is groot als een medewerkster
roept dat er hele taarten mee
naar huis genomen mogen
worden. quot;Die zijn over.quot; Eer-
stejaars Martijn Rhebergen en
Niek de Jonge aarzelen geen
moment en lopen met een
taartdoos met daarbovenop
een gebakje op een schoteltje
naar een rustig plekje om hun