Return to item info

Ban ende edict by forme van proscriptie uuytghegaen ende gedecreteert by onsen ... coninck tegens Wilhelm van Nassau, prince van Oraignien, als hooft, beruerder ende bederver van tgeheel Christenrijck, ende namentlijck van dese Nederlanden: waerby een yegelijck geaucthoriseert wordt van hem te beschadigen, offenderen ende uuyter weerelt te helpen, mit loon ende prijs voorden genen die des doen, oft daer toe assisteren sullen

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-8940
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-8940
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching