Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
>Georeferences
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleKaart van een gedeelte der veen en droogmakery genaamt de Butter-Polder : welke meede begrepen is in de bedyking van de gecombineerde Noord Plas, onder Hazerswoude c.s. ingevolge octroy van dato 12 Mey 1759, wordende op dezelve kaart aangeweezen het concept van Pieter van Lelyveld, tot het graven van een molen boezem door den voorne. Butter-Polder, met het geen daar omtrent zoude nodig zyn, om het water, 't welk door de molens aan de Voor-Weg uit de droogmakery word opgemaalen, te leiden door den Butter-Polder, en dan door de boven-molens aan de Oost-Vaart direct af te maalen, loosende uit de Oost Vaart tot in den Rhyn : zynde hier nevens mede afgeteekent de geheele Butter-polder met de molens aan den Voor-Weg, om te tonen hoe dezelve tegenswoordig maalen op de Riet-Veldse Vaart, die gemeen legt met het dorps-water van Hazerswoude Translate
TypeMapTranslate
Scale Schaal [ca. 1:8.400 en ca. 1:2.300].Translate
Region Boterpolder.Translate
Imprint[S.l.]Translate
Year1773.Translate
Techniquekopergrav. Translate
Size30 x 70,5 cm (tezamen) Translate
AnnotationLinks: [Detailkaart] (schaal [ca. 1:2.300]; 30 x 48 cm); rechts: [Overzichtskaart] (schaal [ca. 1:8.400]; 30 x 22,5 cm) Met 2 schaalstokken. Translate
CommentDeze kaart is gemaakt naar aanleiding van een project ter realisering van een boezemsloot voor het droogmaken en drooghouden van de Butter- of Boterpolder, ten noordoosten van Hazerswoude. Voordat de Boterpolder drooggemaakt was, maalden de bestaande molens uit op de Rietveldsevaart (ook wel Kerkevaart geheten). Parallel aan deze vaart werd ten behoeve van de drooglegging van de Boterpolder aan de zuidzijde een boezemsloot gegraven. De linker detailkaart toont deze toen geprojecteerde sloot, evenals de ringdijk en nog een vaart ten zuiden daarvan. De droogmaking van de Boterpolder maakte onderdeel uit van de bedijking van de Noordplassen in 1759. Aan de boezemsloot van de Boterpolder stonden vrijwel alle molens van de zogeheten Oostelijke droogmakerij. Afgezien daarvan bevonden zich nog twee molens op een eilandje op de hoek van de Rietveldsevaart en Oostvaart, de Zuid bovenmolen en de Noord bovenmolen. Beide molens sloegen hun water uit op de Oostvaart. Via een duiker werd de nieuwe molenboezem verbonden met de voormolenboezem van deze bovenmolens en kon het water op de Oostvaart afgemaald worden. Het rechtergedeelte van de kaart toont een kleinschaliger overzicht van de nabije omgeving van de Boterpolder. Zoals uit de cartouche midden boven blijkt, is de kaart gebaseerd op enkele oudere manuscriptkaarten uit 1759, 1765/66 en 1767. De kaart is in 1772 vervaardigd door Klaas Vis, landmeter van Rijnland. De koperdiepdruk is van de hand van Leonard Schenk Jansz. (1732-1800).Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKAART: Moll 245 (Dk42-8)Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate