Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleZakboek voor paardenhouders en ruiters van elken stand, bevattende eene handleiding tot de kennis van het paard, zijne voeding, oppassing en verde behandeling ... het optoomen en zadelen Translate
TypeBookTranslate
ImprintGouda,Translate
Year1863.Translate
Techniqueill. Translate
Size17 cm. Translate
AnnotationTitel is gedigitaliseerd voor de Koninklijke Bibliotheek in het kader van het Google Books-project. Translate
CommentHET PAARD. Bladz. 1« HOOFDSTUK. Inleiding........ 1. •> HOOFDSTUK. »c ui zonderlijk' deelen van het paard, en de meest gewone aan hetzelve voorkomende fouten en gebreken. ............ 5. DE VOORHAND............. 6. DE KOP............. 6. BE HALS............. 8. DE SCHOFT............ 8. DE BOBST............. 8. DE VOORBEENEN.......... 8. OE IWDDELHAND OF HET LIJF....... 15. DE BUG............. 15. DE LENDEN........... 16. DE RIBBEN............ 16. DE BUIK............. 16. DE FLANKEN........... 17. DE NAHAND.............. 17. HET KRUIS........... 17. DE STAART............ 17. DE HEUPEN............ 18. HET DIJEBEEN........... 18. HET ACHTERBEEN......... 18. 3e HOOFDSTUK. De gangen van het paard................22. ie HOOFDSTUK. Vereiscliten van een bruikbaar rij- en tuigpaard..... 26. RIJPAARD............ 26. TUIGPAARD............ 30. ~>' HOOFDSTUK. Kenteekenen van den ouderdom des paards........ 31. 6« HOOFDSTUK. Voeding van het paard. 33. 7« HOOFDSTUK. Oppassing en behan- deling van het paard in den stal. 47.8e HOOFDSTUK. F.enige der meest ge- wone ziekten des paards en hunne genezing.............. 66. ONTSTEKING DER OOGEK....... 68. VERWONDING VAN DE TONG OF DER LAGEN. 68. VERWONDINGEN........... 69. BELEEDIGLNGEN DOOR DRUKKEN..... 69. KREDPELGAAN........... 72. VLOTGALLEN............ 73. ZWELLEN DER BEENEN........ 74. ONTSTEKINUSGEZWEL AAN DE BEENEN. . 74. 1'EESKLAP............. 76. OVERBEEN............ 76. MOK............... 77. VERBALLEN VAN DEN HOEF...... 78. KROONTREDEN........... 78. STRAALVERZWERING........ 79. STEENGALLEN........... 80. INTREDEN VAN VREEMDE LIGCHAMEN. . . 80. VERNAGELEN............ 81. DROES.............. 82. DOORLOOP............ 83. VERSTOPPINGEN.......... 83. OPSTOPPING DER PIS......... 84. KOLIJK.............. 85. GEBREK AAN EETLUST........ 86. KOLDER............. 87. DAMPIGHEID........... 89. KWADE DROES EN WORM....... 90. 9e HOOFDSTUK. Hoefbeslag...... 92. INLEIDING............ 92. VOORBEREIDING VAN DEN HOEF VOOR HET BESLAG........... 93. VORM. HOEDANIGHEID EN LIGGING DES IJZERS........... 97. HET ONDERSLAAN VAN HET IJZER. . . . 106. BESLAG VOOR TUIGPAARDEN...... 107. WINTERBESLAG........... 108. BESLAG VOOR GEBREKKIGE HOEVEN. . . 109. BESLAG VOOR EENIGE BIJZONDERE GE- VALLEN............. Hl. OPNEMEN EN OPHOUDEN DER VOETEN BIJ HET BESLAAN........... 112.10" HOOFDSTUK. Handelwijze om een paard neder te leggen........115. 11= HOOFDSTUK. Het inkoopen van paarden..............118. TWEEDE AFDEELING. RIJKUNST. I" HOOFDSTUK. Bepaling en algemeene grondregelen.............133. INLEIDING.............132. OP- EN AFSTIJGEN..........136. ZITTEN..............139. HULPEN EN STRAFFEN........142. BESTUMNG............147. DE GANGEN IN HET ALGEMEEN.....154. EVENW1GT VAN HET PAARD......155. VERZAMELEN VAN HET PAARD.....156. STELLING.............157. ■2' HOOFDSTUK. Bijden van een (opge- reden paard............158. STAP..............158. DRAF..............160. GALOP..............162. CARRIÈRE.............166. HALVE PARADE...........167. OVERGANG UIT LAGERE IN HOOGERE GANGEN. 169. PARADE.............169. TERUGGAAN............172. HET AFBUIGEN OP DE PLAATS.....173. CIRKEL..............175. WENDINGEN............176. OVERTREDEN, TRAVERS, RENVERS. . . . 179. SCHOUDER B1NNENWAARTS.......181. SPRINGEN.............182. BEHANDELING VAN KWADE PAARDEN . . 183. GEDRAG DES RUITERS IN EENIGE BIJZON- DERE GEVALLEN.........190. 3e HOOFDSTUK. De dressuur van jonge paarden..............195. ALGEMEENE GRONDBEGINSELEN.....195. LOOPEN AAN DE LIJN........I99.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberODA 4058Translate