Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleProeve wegens het dresseeren van paarden voor de kavalerij Translate
TypeBookTranslate
Imprint[S.l. : s.n.],Translate
Year[1818]Translate
Size21 cm. Translate
AnnotationTitel is geselecteerd voor digitalisering voor de Universiteit van Amsterdam in het kader van het Google Books-project. Translate
Comment"EERSTE GEDEELTE. Onderzoek, in hoe verre het bestaand Règlement voor de kavalerij, voor onze ar- mée geschikt is. . . . Bladz. i Voorstel om de paarden op eene andere wijze te doèn dresseeren en rijschoolen op te riglen......_____ q TWEEBE GEDEELTE. Verelschtens, welken tôt het dresseeren van jonge paar- den, moeten onder het oog gehouden worden. . . Bladz. 17 EERSTE AFDEELING. HoedaTiiglicdcn van ecncu geschikten Pikeur- • • Bladz. 18 TWEEDE AFDEELING. Graad, tôt welken het paard van eea kavaleristbehoort gedresscerd te wor- deU* ; , ' • • • Bladz. 3o De gangen. Bladz. 3t —- 3?. -----33 ----- 34 De natuurlijke gangen. r/e s&rp. . de galop. ... - 36 cfe ren. . . . ■------- 3o Aanmcrldngen omtrcnt de attaque.------- 42 Je sprongen. . . . ------- 44 De gedyvongen gangen en beyve- gingen.....----- fê het achteruit gaan. . . ------- 46 het piafferen, . . . ------- 47 de terre à terre. . . ------. An het overschenkelen. . . ------- 47 De valsche gangen. . . . ------- ^S de tel. . . . ------- 4ç) onregelinalige stap. . ------- 5o onregclmatige draf. . ------- 5o onrcgelmalige galop. . ------- 5i. jBeschouwÎ7ig der ondersche'idene Ras- sen van paarden. . . . ------- 5a Paardcn uit de vlaktcns. ------- 53 Paarden uithooge landstreken. ------- 58 Aaimierkingen wegens sloeterijen.------■ 62 De dienst waartoe de kavalerij-paarden beslemd zijn. . . . —-----fin voor de zware kavalerij. . ------- 67 voor de ligte kavaleiij. . ------- G8 Hetgeen a an de kavalerij-paarden ge- Icerd moet worden. . . ------- 70 DER- DERDE AFDEELING Hulpmidde]en,,velken verekcht AVOr_ den, om Li i net dresseeren van paarden S-nakkelijker te maken. . Bladz. ?3 74 75 Manège, Spaansche Ruiter, . M^^^^ Zadels. . 77 Stijve Slevels. ' Sporen. \ ' 79 Stangen. . ~~ 8o Snaffèl met rolktjes en door- loopende teugels. .""..■.____ 8G Aanmerkingen omirent de Iloofd- stellcn dor kavalerij. .____ VIERDE AFDEELING. ' Over het dresseeren der rembnt-paarden.BUdz. 9o l^es.Het paard te leeren aan de longe te lo°pen; zich aan het bit te wet»nen,2ijneîeaemaien zoo veel . ^SeliJ'k le ^>n, en zicu 2e____duId,S ^ laten opzadelen. * ____ , Het paard te leeren eenenRu-ter tC à™Zen> behoorlijk te ,tap en over de band te loopen. ____ - Het dtel ande 1.5 der IWnd te gelioor ted-en,optel10uden tte- *ug te gaan. le -------- 121 4° Les. 4eLes. Het paardmetde star.g riidcn, en leeren aati de aides der bccneu te gehoorzamen en te overscheiv kelen. .... Bladz. i33 58—De paarden aan liet gezigt van gekleurde vlaggen te wennen, en te leeren régis en links ga- lopperen. , . . . ------ 13^ 6e-----Het paard te leeren , in den ga- lop van been te verwisselen , de ■voltes te maken eu over den slagboom te springen. . . ------■ i48 n* ""-1 Het paard al het geen in de vo- rige Lessen opgegeven is , in de open Manège te laten doen, en te leeren over de lieggen en sloten te springen. . . ------ i55 8«------De paarden met acliten te oefe- nen, en te leeren bij het gezigt der wapenen en het vuren bc- daard te zijn. . . . ------ 137 Aanmerkingen tôt besltat dezer Procye.------ iGG PRO& "Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberODA 3730Translate