{STYLE}
Multiple objects matched your query.
Tou ... Grēgoriou episkopu Neokaisareias tou Thaumatourgou peri psuchēs - 1300
Tou ... Grēgoriou episkopu Neokaisareias tou Thaumatourgou peri psuchēs. - 1300