{STYLE}
Multiple objects matched your query.
Diati legetai basileus ho Christos - 1300
Diati legetai basileus ho Christos. - 1300