{STYLE}
Multiple objects matched your query.
Eustratiou diakonou ... dialogos hoti ou dei tas theias kai hieras eikonas latreutēkōs proskunein ... - 1300
Eustratiou diakonou ... dialogos hoti ou dei tas theias kai hieras eikonas latreutēkōs proskunein ... - 1300