{STYLE}
Multiple objects matched your query.
Epistolē Euthumiou monachou kai presbuterou ... stēliteuousa ... - 1300
Epistolē Euthumiou monachou kai presbuterou ... stēliteuousa ... - 1300