{STYLE}
Multiple objects matched your query.
Den eersten boeck van architecturen Sebastiani Serlii, tracteerende van geometrie, Volume: 1 - 1606
Den tweeden boeck van architecturen Sebastiani Serlii, tracteerende van perspectiven, dat is, het insien deur t'vercorten, Volume: 2 - 1606
Den vijfsten boeck van architecturen Sebastiani Serlii, in den welcken van diversche formen der templen getracteert wort na de maniere van den antijken ende oock dienende voor de kerstenen, Volume: 5 - 1606
Die alder vermaertste antique edificien van templen, theatren, amphiteatren, paleysen, thermen, obelischen, bruggen, archen-triumphal etc. : beschreven ende gefigureert met haren gronden ende maten, ook de plaetsen daerse staen, ende wiese dede maken, Volume: 3 - 1606
Regelen van metselryen op de vijf manieren van edificien, te weten Thuscana, Dorica, Jonica, Corinthia ende Composita : ende daer by geset die exempelen vanden antiquen, die in d'meeste deel met de leeringhe van Vitruvio overcomen, met noch toeghesette figueren die int eerste niet en waren, ende sommighe texten vanden auteur gebetert ..., Volume: 4 - 1606