'
Editie: 1925, pagina 108
Door het in tweeën te delen kon Java op de schaal 1:1,5 miljoen in plaats van 1:2,75 miljoen worden afgebeeld. Die grotere schaal is een winstpunt, maar door het opknippen gaat toch het verband verloren. De legenda zit eigenaardig in elkaar doordat de plaatsstippen naar inwoneraantallen zijn onderverdeeld, maar door een rode tint in de plaatsstip aan te geven wordt bovendien de administratieve status aangegeven. Of de bijbehorende schriftsoorten (hoofd- of kleine letters, rechtop of cursief) horen bij de administratieve status dan wel bij de inwonertallen, wordt niet duidelijk. Voor alle geografische namen in Indonesië is de nieuwe spelling ingevoerd die in 1922 door de overheid was vastgesteld: volgens de Lijst van de voornaamste aardrijkskundige namen in den Nederlandsch-Indischen archipel (tweede herziene uitgave, Landsdrukkerij, Weltevreden 1922). Die nieuwe spelling wilde recht doen aan de uitspraak van de Javaanse å-klank, die tot nu toe meest met o werd geschreven, maar waarvoor nu de a wordt toegepast. Het leidt tot nieuwe spellingen zoals ‘Wanasaba’ voor Wonosobo, ‘Prabalingga’ voor Probolinggo, ‘Bodjonegara’ voor Bodjonegoro, ‘Panaraga’ voor Ponorogo, etcetera, waar het koloniale publiek zoveel moeite mee heeft dat men het twee jaar later terug weet te draaien. Ook in het verleden foutief door de Nederlanders genoteerde namen, zoals ‘Grissee’ in plaats van Gresik en ‘Soemenep’ in plaats van Songenep komen – althans in deze editie – correct op de kaart. De irrigatiekanalen worden op deze overzichtskaart van Java niet langer opgenomen.

Op West-Java worden in de residentie Batavia de Pamanoekan-, Tjiasem en Tegalwaroe-landen aangegeven: dat waren zogenaamde particuliere landen waar veel van de bestuurlijke bevoegdheden bij de landheer berustten. Op deze schaal is het interessant om te zien hoe men tegen de agglomeratie van de hoofdstad aankijkt: er worden drie of vier verschillende plaatsen onderscheiden, Batavia, Weltevreden, Meester Cornelis en de haven Tandjong Priok. De naam ‘Batavia’ staat in hoofdletters omdat het de landshoofdstad is, de naam ‘Meester Cornelis’ heeft als afdelingshoofdplaats een kleinere hoofdletter.