Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleHandboek voor veehouders : landhuishoudkundige en alle die belang stellen ter onderhouding der gezondheid, verfraijing en veredeling, van paarden, runderen, schapen, zwijnen, ganzen, hoenders, eenden, kalkoenen, duiven, etc. ... Translate
TypeBookTranslate
ImprintAmsterdam : S. de Grebber,Translate
Year[1828]Translate
Size(12mo) Translate
CommentAlgemeene regelen, betrekkelijk de wetten der Natuur. S i —16......} . «— 5* II. Voeding » oppassing en verzorging in het al- gemeen beschouwdt S 17 — S 4a. . . — 10, III. Regelen ter bewaring der gezondheid van het paardengeslacht. §43 —S 45.....— 16. A. Van de jonge paarden. S 46 — § 55. . — 17. B. Over de opvoeding van zeer jonge paar- den , met betrekking op de voorzorg je- gens hunne moeders. S 56— S ^3. . — 20. ♦5 Het snijden der jonge hengsten. $ 64—§ 67. Bl. 22. D. Behandeling der reeds volwassene paar- den. §68 — S 74........— 23. E. Het beflagen der hoeven van jonge paar- den. §75 — $78........— 0.6. F. Over den ouderdoin der jonge paarden ter voortteling. § 79 en J !io. ... — 27. G. De oppasfiug der paarden in het alge- meen befchouwd. § ili— § 94. . . — 28. H. Over het onderhoud der paarden en de voederftoffen. S 95 — S 112. ... — 31. 1. Over den drank der paarden. §113. . — 37. K. Over het fchoonmakeu en baden der paarden. $ 114 — $ iai. . . • . — 38. L. Andere foort van oppasfing der paar- den. § 12a — § 125. ...... — 40. M. Waarfchuwing voor het uutteloos gebruik van geneesmiddelen, enz. $126 — 5131. — 41. N. Over het beflagen van de hoeven der paarden. § 132 — $ 145......— 43. O. Hulptniddelen tegen de lastigheid der infekten. $ 146.— 5 150.....— 47» P. Schadelijkheid van het befuijden der 00- ren, benevens het fchoonmakeu derzel- ve en der koten. $151—$ 154- . . — 48. Q. Om de door drukking van den zadel en het gereide, enz. ontftaande ongeœak- ken te verhoeden. §155 — $172. • • — 49« R. Maatregelen van voorzigtigheid ter voor- koming van aanftekende ziekten. § 173 — §179........... . — 54IV. Bewaring der gezondheid, enz. van het rund- vee.............Bl. 56. A. Oirer de verfraaijing en veredeling van betrundvee. § i3o— S 183. .... — 5^. B. Koeijen van bijzondere grootte en vreem- de ligcliaamsgelteldheid brengen , in het algemeen befchouwd, geen wezenlijk nut aan. §184-5194........— 57. C. Regelen ter veredeling van het inland- fche rundvee. §195 — §202. ... — 60. D. Noodzakelijke achtgeving op het afkal- ven der koeijen en op de nieuwgeborene kalveren. § 203 — § 212.....— 63. E. Regelen bij het opkweeken der kalve- ren. $213 — §234.......— 65. F. Het kastreren of fnijden der bulkalve- ren. §235 —§242.......— 73. G. Eenige bijzondere inachtnemingen bij het uitkiezen der tôt aankweeking beftemde kalveren in het algemeen, en der koekal- veren in het bijzonder. §243—S H9> — 75' H. Van den tijd der eerfie paring van het rundvee. § 25° en § 251.....— 77. I. Over den vereischten ouderdom van het rundvee tôt den atbeid. S 252 — S 355. — 78. K. Oppasfing, verzorging en voeding der koeijen in het algemeen befchouwd. §256 — 266..........— 79. L. Invloed der weiden op de voortteling van het rundvee. $ 267— S Z<>3' . . • •— 82. xu I N H O U D, M. Over de afwisfeling van frisfche met droo- ge, of van zonier- en wintervoedering; S 304 —§3*7....... . . Bl. 92. N. Over het bij nacht weiden van het rundvee^ S 318 —S 324......—- 96. O. Oppasfing en verzorging van het rund- vee in den winter. § 325 — S 362. . — 98. P. Over het drinken en de dranken van het rundvee in den zouier. § 363 — § 379. — 109. Q. Van de drinkplaaifen en het drinken der koeijen in den winter. § 380 — $ 3'$H?« « — H3- R. Verdere oppasfing en verzorging der koeijen. §392 — 5404......— 116. S. Oppasfing en verzorging van het rundvee , behalve de voedering. S 405 — §415. T. Ligchamelijke zindelijkheid van het rundvee. §416— $424;.....— 123. U. Het uitdrijven der koeijen in den win- ter. § 425 — §429« ■.....— 125- V. Het gebruik der koeijen tôt den arbeid. S 430 —S 436........ . — 126. W# Zomerftalvoedering der koeijen. §437—■ §446............— 128. X.: Verzorging en behandeling der werkos- fen. §447 — §462.......— 131. Van de weiden der fcliapen. § 480 — S 505. B!. 140. D. Wintervoedering der fchapen. § 506 — $53u • • «........— 147» E. Het drinken en de drinkplaatfen der fchapen. S 532 —$549......' — »54« F. De horden- of zomervoedering der fcha* pen. $55° —§561. ...... —160. G. Oppasfing en verzorging der fchapen, be- halve de voedering. §562 — S 583. . — 163. H. Over het horden der fchapen bij nacht. S 584 — §59*'........_ 169. I. Overdevooorttelingderlammeren, alsde voortplanting der fchapen. §59* — § 598. — 172. K. Het toelaten derrammen. §599 —§605. —• I74« L. Oppasfing en verzorging der dragende fchapen. § 606—§ 614; .....— 176. M. Oppasfing en verzorging der nieuwgebo- rene lammeren. §615 — 631. ... — 178. N. Het lubben of kastreren der fchapen; §632 — §639. . .......— 184. O. Het wasfchen en fcheren der fchapen. §640-S<549.........— 186. P. Het inëntender fchapenpokken; § 650 — §657. . • •........— 190. Q. Wering der fchurft bij de fchapen. §658 —§663.........~ 192, VI. Onderhouding van de gezondheid der zwijnen — 195. A. Aanmerkingen over de zwijnen in het algemeen. $664 — S 669. «... —. 195. J5. Oppasfing en verzorging der zeer jonge varkentjes en hunne moeders. 5.670 — §675............Bl, 19?. C; Oppasfing en verzorging der reeds ee- nigzins aangewasfene biggen. §676 — § 679» • ..•••.....— 199» D. Voeding en verzorging der zwijnen in het algemeen. S 680 — S 686. . . . — aoo. VII. Ouderhouding der gezondheid , enz. van het gevederde of phiimgedierte..... A. Algemeene aanmerkingen opzigtelijk de ze foorten van dieren. § 687 — §692 B. Oppasfing en verzorging der ganzen in het algemeen. S6i>3 — §696. . . C. Het uitbroeden en opkweeken der jonge ganzen. §697 — $709..... Di Onderhouding der gezondheid van de ge wone of huishoenders. § 710 — 729. E. Voortbrenging en opkweeking der jon ge hoenders. §730—5751. . . F. Onderhouding der gezondheid, enz der eenden. § 752 — S 760» . . G; Voortbrenging en opkweeking der jon ge eenden. $761—§768. . . . H. Onderhouding der gezondheid en verzor ging der kalkoenen. §769—§778. î. Oppasfing en verzorging der jonge kal koenen. S 779 — $ 786..... Onderhouding en verzorging der dui- ven. S787-"S8oo. ...... VIII. Doelmatige behandeling der tôt vetinaking beftemde dieren. ........ A. Algemeene aanmerkingen. § Soi — $ 805. B. Het vetmaken en mesten van het rund- vee; §806 — $812. • • • • * • C. Het vetmaken en mesten der fchapen. S813 — $817......... D. Het vetmaken en mesten der zwijnen. $818 — 5831......... E. Het vetmaken en mesten der ganzen. S83*-S»45. .-....... IX. Vorderingen van de kennis ter onderhouding der dierlijke gezondheid, ten aanzien der ftallingen. i.......... A. Algemeene aanmerkingen. 5 846 — % 85a. B. Bijzondere vereischten van een' goeden paardenftal. §853 — S 86a..... C. Noodzakelijke gefteldheid van een' rond- veeftal. §863 — 867....... D. Eenige aanmerkingen over de fchapen» ftallen. $868 en $869...... E. D^ ftallen der zwijnen. $ 870. • ♦ F. Eenige aanmerkingen over de ftallen der gevederde dieren. §871 — S S76. .. .Regelen van voorzigtigheid ten aanzien van het baren of werpen d?r huis- en winstge- vende dieren. $$77 —§ 9°°.....VA, 265.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberODA 3321Translate