Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleHandboek voor veehouders : landhuishoudkundige en alle die belang stellen ter onderhouding der gezondheid, verfraijing en veredeling, van paarden, runderen, schapen, zwijnen, ganzen, hoenders, eenden, kalkoenen, duiven, etc. ... Translate
AuthorRibbe, J. C.Translate
TypeBookTranslate
Edition2 ed.Translate
ImprintAmsterdam : S. de GrebberTranslate
Year[1828]Translate
Size(12mo) Translate
CommentAlgemeene regelen, betrekkelijk de wetten der Natuur. S i —16......} . «— 5* II. Voeding » oppassing en verzorging in het al- gemeen beschouwdt S 17 — S 4a. . . — 10, III. Regelen ter bewaring der gezondheid van het paardengeslacht. §43 —S 45.....— 16. A. Van de jonge paarden. S 46 — § 55. . — 17. B. Over de opvoeding van zeer jonge paar- den , met betrekking op de voorzorg je- gens hunne moeders. S 56— S ^3. . — 20. ♦5 Het snijden der jonge hengsten. $ 64—§ 67. Bl. 22. D. Behandeling der reeds volwassene paar- den. §68 — S 74........— 23. E. Het beflagen der hoeven van jonge paar- den. §75 — $78........— 0.6. F. Over den ouderdoin der jonge paarden ter voortteling. § 79 en J !io. ... — 27. G. De oppasfiug der paarden in het alge- meen befchouwd. § ili— § 94. . . — 28. H. Over het onderhoud der paarden en de voederftoffen. S 95 — S 112. ... — 31. 1. Over den drank der paarden. §113. . — 37. K. Over het fchoonmakeu en baden der paarden. $ 114 — $ iai. . . • . — 38. L. Andere foort van oppasfing der paar- den. § 12a — § 125. ...... — 40. M. Waarfchuwing voor het uutteloos gebruik van geneesmiddelen, enz. $126 — 5131. — 41. N. Over het beflagen van de hoeven der paarden. § 132 — $ 145......— 43. O. Hulptniddelen tegen de lastigheid der infekten. $ 146.— 5 150.....— 47» P. Schadelijkheid van het befuijden der 00- ren, benevens het fchoonmakeu derzel- ve en der koten. $151—$ 154- . . — 48. Q. Om de door drukking van den zadel en het gereide, enz. ontftaande ongeœak- ken te verhoeden. §155 — $172. • • — 49« R. Maatregelen van voorzigtigheid ter voor- koming van aanftekende ziekten. § 173 — §179........... . — 54IV. Bewaring der gezondheid, enz. van het rund- vee.............Bl. 56. A. Oirer de verfraaijing en veredeling van betrundvee. § i3o— S 183. .... — 5^. B. Koeijen van bijzondere grootte en vreem- de ligcliaamsgelteldheid brengen , in het algemeen befchouwd, geen wezenlijk nut aan. §184-5194........— 57. C. Regelen ter veredeling van het inland- fche rundvee. §195 — §202. ... — 60. D. Noodzakelijke achtgeving op het afkal- ven der koeijen en op de nieuwgeborene kalveren. § 203 — § 212.....— 63. E. Regelen bij het opkweeken der kalve- ren. $213 — §234.......— 65. F. Het kastreren of fnijden der bulkalve- ren. §235 —§242.......— 73. G. Eenige bijzondere inachtnemingen bij het uitkiezen der tôt aankweeking beftemde kalveren in het algemeen, en der koekal- veren in het bijzonder. §243—S H9> — 75' H. Van den tijd der eerfie paring van het rundvee. § 25° en § 251.....— 77. I. Over den vereischten ouderdom van het rundvee tôt den atbeid. S 252 — S 355. — 78. K. Oppasfing, verzorging en voeding der koeijen in het algemeen befchouwd. §256 — 266..........— 79. L. Invloed der weiden op de voortteling van het rundvee. $ 267— S Z<>3' . . • •— 82. xu I N H O U D, M. Over de afwisfeling van frisfche met droo- ge, of van zonier- en wintervoedering; S 304 —§3*7....... . . Bl. 92. N. Over het bij nacht weiden van het rundvee^ S 318 —S 324......—- 96. O. Oppasfing en verzorging van het rund- vee in den winter. § 325 — S 362. . — 98. P. Over het drinken en de dranken van het rundvee in den zouier. § 363 — § 379. — 109. Q. Van de drinkplaaifen en het drinken der koeijen in den winter. § 380 — $ 3'$H?« « — H3- R. Verdere oppasfing en verzorging der koeijen. §392 — 5404......— 116. S. Oppasfing en verzorging van het rundvee , behalve de voedering. S 405 — §415. T. Ligchamelijke zindelijkheid van het rundvee. §416— $424;.....— 123. U. Het uitdrijven der koeijen in den win- ter. § 425 — §429« ■.....— 125- V. Het gebruik der koeijen tôt den arbeid. S 430 —S 436........ . — 126. W# Zomerftalvoedering der koeijen. §437—■ §446............— 128. X.: Verzorging en behandeling der werkos- fen. §447 — §462.......— 131. Van de weiden der fcliapen. § 480 — S 505. B!. 140. D. Wintervoedering der fchapen. § 506 — $53u • • «........— 147» E. Het drinken en de drinkplaatfen der fchapen. S 532 —$549......' — »54« F. De horden- of zomervoedering der fcha* pen. $55° —§561. ...... —160. G. Oppasfing en verzorging der fchapen, be- halve de voedering. §562 — S 583. . — 163. H. Over het horden der fchapen bij nacht. S 584 — §59*'........_ 169. I. Overdevooorttelingderlammeren, alsde voortplanting der fchapen. §59* — § 598. — 172. K. Het toelaten derrammen. §599 —§605. —• I74« L. Oppasfing en verzorging der dragende fchapen. § 606—§ 614; .....— 176. M. Oppasfing en verzorging der nieuwgebo- rene lammeren. §615 — 631. ... — 178. N. Het lubben of kastreren der fchapen; §632 — §639. . .......— 184. O. Het wasfchen en fcheren der fchapen. §640-S<549.........— 186. P. Het inëntender fchapenpokken; § 650 — §657. . • •........— 190. Q. Wering der fchurft bij de fchapen. §658 —§663.........~ 192, VI. Onderhouding van de gezondheid der zwijnen — 195. A. Aanmerkingen over de zwijnen in het algemeen. $664 — S 669. «... —. 195. J5. Oppasfing en verzorging der zeer jonge varkentjes en hunne moeders. 5.670 — §675............Bl, 19?. C; Oppasfing en verzorging der reeds ee- nigzins aangewasfene biggen. §676 — § 679» • ..•••.....— 199» D. Voeding en verzorging der zwijnen in het algemeen. S 680 — S 686. . . . — aoo. VII. Ouderhouding der gezondheid , enz. van het gevederde of phiimgedierte..... A. Algemeene aanmerkingen opzigtelijk de ze foorten van dieren. § 687 — §692 B. Oppasfing en verzorging der ganzen in het algemeen. S6i>3 — §696. . . C. Het uitbroeden en opkweeken der jonge ganzen. §697 — $709..... Di Onderhouding der gezondheid van de ge wone of huishoenders. § 710 — 729. E. Voortbrenging en opkweeking der jon ge hoenders. §730—5751. . . F. Onderhouding der gezondheid, enz der eenden. § 752 — S 760» . . G; Voortbrenging en opkweeking der jon ge eenden. $761—§768. . . . H. Onderhouding der gezondheid en verzor ging der kalkoenen. §769—§778. î. Oppasfing en verzorging der jonge kal koenen. S 779 — $ 786..... Onderhouding en verzorging der dui- ven. S787-"S8oo. ...... VIII. Doelmatige behandeling der tôt vetinaking beftemde dieren. ........ A. Algemeene aanmerkingen. § Soi — $ 805. B. Het vetmaken en mesten van het rund- vee; §806 — $812. • • • • * • C. Het vetmaken en mesten der fchapen. S813 — $817......... D. Het vetmaken en mesten der zwijnen. $818 — 5831......... E. Het vetmaken en mesten der ganzen. S83*-S»45. .-....... IX. Vorderingen van de kennis ter onderhouding der dierlijke gezondheid, ten aanzien der ftallingen. i.......... A. Algemeene aanmerkingen. 5 846 — % 85a. B. Bijzondere vereischten van een' goeden paardenftal. §853 — S 86a..... C. Noodzakelijke gefteldheid van een' rond- veeftal. §863 — 867....... D. Eenige aanmerkingen over de fchapen» ftallen. $868 en $869...... E. D^ ftallen der zwijnen. $ 870. • ♦ F. Eenige aanmerkingen over de ftallen der gevederde dieren. §871 — S S76. .. .Regelen van voorzigtigheid ten aanzien van het baren of werpen d?r huis- en winstge- vende dieren. $$77 —§ 9°°.....VA, 265.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberODA 3321Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate