Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
>Georeferences
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleKaart van de Merwede of Nieuwe Maas, van den Yssel tot Rotterdam, met de geprojecteerde waterwerken A. B. en C, ter verbetering van dit rivier-vak Translate
AuthorBolstra, Melchior,Translate
TypeMapTranslate
Scale [Ca. 1:10.000].Translate
Region Merwede.Translate
Imprint[Den Haag : Landsdrukkerij]Translate
Year[1772]Translate
Techniquekopergravure. Translate
Size31,5x61 cm. Translate
AnnotationRechtsboven: Resol.e 30 Aug. 1771. Legenda. Schaalstok [0] - 400 maate van vier hondert Rhynlandsche roeden. Van den Brink, 'In een opslag van het oog', p. 191, nr. 125; [Hingman], Inventaris der verzameling kaarten berustende in het Rijks-archief, dl. 2, p. 116, nr 1018 Translate
CommentRotterdamse kooplieden vroegen in 1771 om maatregelen tegen het ondieper worden van het Krabbegat bij ’s-Gravendeel. Niet alleen de Merwede kampte in de 18de eeuw namelijk met verzandingen, ook de vaarweg via het Goereese Gat, Dordtse Kil en Oude Maas kreeg te maken met steeds meer sedimentatie. De Krabbe vormde een alternatieve scheepvaartroute naar Rotterdam, wanneer de Maasmond door verzandingen onbevaarbaar was. De Krabbe zelf bleek dus ook gevoelig voor verzanding. Christiaan Brunings (1736-1805), sinds 1768 Inspecteur-Generaal van de Hollandse waterstaatsdienst, erkende de slechte bevaarbaarheid van de Krabbe. In zijn advies aan de Staten van Holland pleitte hij echter voor een totale aanpak van de rivieren rond Rotterdam, waarbij de bevaarbaarheid van de Oude én Nieuwe Maas centraal stond. In twee Statenresoluties deed Brunings in 1771 verbeteringsvoorstellen voor het tracé tussen Schiedam en Capelle. Een jaar eerder had hij naar aanleiding van het verzoek van de kooplieden Rotterdam bezocht en de toestand van de Nieuwe Maas bestudeerd. In zijn onderzoek kwam naar voren dat de vaargeul van de Nieuwe Maas een zeer onregelmatig en bochtig verloop kende. Dit was het gevolg van de vele obstakels in het rivierbed en de ongelijkvormigheid van de oevers, waardoor overal zandplaten en ondieptes ontstonden. Deze door Melchior Bolstra vervaardigde kaart van de Nieuwe Maas tussen Rotterdam en Capelle illustreert de waterstaatkundige problematiek treffend. Ter vergroting van de stroomsnelheid van de rivier zijn op de kaart drie dammen en kribben geprojecteerd. Rechtsonder staat een cartouche met daarin een opsomming van de dieptes die in 1770 op diverse locaties zijn gepeild. De kaart vormt een bijlage bij de resolutie van 30 augustus 1771, ‘Advis van Gecommitteerde Raaden noopens de versandingen en toeneemende ondieptens in de rivier de Maas’. Het gedeelte van de Nieuwe Maas tussen Schiedam en Rotterdam kwam aan bod in de resolutie van 20 december 1771.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKAART: Moll 169b (Dk41-14)Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate