Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
>Georeferences
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleKaart (gecopieert uyt de groote kaart van Rhynland d'A°. 1687) waar in vertoont word, een concept Boven Boezem op tweederley wyze, met derzelver boven molens omtrent Spaerendam ... Translate
AuthorKlinkenberg, D.Translate
TypeMapTranslate
Scale Schaal [ca. 1:28.000].Translate
Region Spaarndam.Translate
Imprint[Amsterdam] : L. Schenk Jansz. sculpsitTranslate
Year[1769]Translate
Techniquekopergrav. Translate
Size33 x 42 cm. Translate
AnnotationLinks boven: A. Midden boven: (49). Noordoosten boven. Schaalstok: 1000 Rhynlandtsche roeden = 13,5 cm. Paul van den Brink, In een opslag van het oog, p. 189, nr. 117 Translate
CommentHet Hoogheemraadschap Rijnland kampte lange tijd met een steeds verdergaande oeverafslag van het Haarlemmermeer. Het meer dreigde op den duur samen te gaan vloeien met tal van kleinere plassen, die waren ontstaan door vervening. Holland zou dan te maken krijgen met een om zich heen grijpende ‘waterwolf’ in het hart van het gewest. Om het gevaar van de ‘waterwolf’ te beteugelen, werden al vanaf de 17de eeuw plannen voor droogmaking van het Haarlemmermeer gemaakt. Bij die plannen werd ook goed gekeken naar een alternatieve waterberging. Immers, na droogmaking van het Haarlemmermeer zou het hoogheemraadschap een zeer groot deel van haar wateropslagcapaciteit kwijtraken. Deze kaart toont één van de alternatieven voor de opslag van het overtollige water, namelijk door de realisatie van een ‘bovenboezem’ ten noordoosten van Haarlem. Indien het Haarlemmermeer drooggemaakt zou worden, dan zou een groot gebied tussen Spaarndam en Haarlem de functie van waterberging krijgen. Wanneer de droogmaking niet zou plaatsvinden, zo maakt de titelcartouche duidelijk, dan werd gekozen voor een kleiner, noordelijk boezemgebied. Het project voor een boezemgebied bij Haarlem maakte samen met een voorgenomen uitwatering bij Katwijk deel uit van een totaalplan voor de verbetering van de waterhuishouding in Rijnland. De projecten kwamen destijds echter niet van de grond. De kaart is vervaardigd door de landmeters Dirk Klinkenberg (1709-1799) en Barend Goudriaan (1728-1805). De gravure is van de hand van Leonard Schenk Jansz. (1732-1800). De kaart is als bijlage opgenomen bij Klinkenbergs en Goudriaans ‘Memorie, vervattende bijzondere consideratien […] van de Haarlemmer- en Leydsche Meir […] en advis, door welke bekwaame middelen, niet alleen tegen ’s meirs verderen aanwas zoude kunnen voorzien, maar ook deszelfs subsisteerende woede beteugeld worden […]’ (Resolutie van 22 augustus 1770).Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKAART: Moll 239 (Dk42-7)Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate