'
Editie: 1932, pagina 111
Op Java is de nieuwe bestuursindeling aangegeven. West-Java is teruggebracht naar vijf afdelingen (Bantam, Batavia, Buitenzorg, Cheribon en Priangan), Midden-Java naar zes (Pekalongan, Banjoemas, Bagelen, Kedoe, Semarang en Djapara-Rembang), en Oost-Java terug naar acht (Bodjonegoro, Soerabaja, Kediri, Madioen, Madoera, Malang, Probolinggo en Besoeki).

Het verschil tussen treinen en stoomtrams is veranderd in een verschil tussen spoorwegen 1ste klasse en spoorwegen 2de klasse. De lijn langs de noordkust tussen Cheribon en Semarang is tot een tweede klasse spoorlijn afgewaardeerd, hetzelfde geldt voor het traject tussen Malang en Blitar.

De plattegronden der steden Batavia, Soerabaja en Semarang werden herzien, helaas voor de duidelijkheid is Kwast weer teruggegaan naar de oude karakteristieke sawasignatuur, die het kaartbeeld veel drukker maakt. Maar de sawa’s zijn zo wel goed herkenbaar. Voor de kaart van Batavia is ook weer teruggegrepen op de 31ste druk, waarin Tandjong Priok op de hoofdkaart werd aangegeven in plaats van op een inzetkaartje. Daardoor wordt de relatie tussen de stad en haar haven weer duidelijker.

De westelijk van Batavia zuidwaarts lopende spoorlijn, die naar het zuidoosten afbuigt, is per abuis als kanaal aangegeven. De zuidelijke van de twee oost-west dwars door de benedenstad lopende spoorlijnen is weggehaald De bevolkingsdichtheidskaart is aangepast aan nieuwe volkstellingsgegevens.